Đề nghị là tuyệt vời. Tôi có thể mua luôn vài năm không?

Có bạn có thể! Ở lần Black Friday này, bạn có thể mua bao nhiêu đăng ký hàng năm tùy thích - đăng ký của bạn sẽ được gia hạn để phản ánh tổng thời lượng của các gói bạn đã mua.