Tôi đã giới thiệu bạn nhưng cả hai chúng tôi không nhận được tiền thưởng. Tại sao vậy?

Vui lòng lưu ý: bạn cần sử dụng đường liên kết giới thiệu đúng cách. Cần nhớ rằng Chương Trình Giới Thiệu nhằm giới thiệu thêm nhiều người đến cộng đồng của chúng tôi. Nghĩa là bạn chỉ nên chia sẻ đường liên kết của mình cho những người bạn chưa có tài khoản TradingView. Hệ thống có khả năng phát hiện bản sao, vì vậy nếu người dùng sử dụng đường liên kết của bạn có tài khoản khác hoặc đã đăng ký trước đó, phần thưởng giới thiệu sẽ không áp dụng.

Để biết thêm thông tin về chương trình, vui lòng tham khảo chính sách của chúng tôi.