Tôi có gói đăng ký trên di động. Tôi có thể hạ cấp gói trong chương trình Giảm Giá không?

Nếu bạn có gói đăng ký theo năm đang sử dụng, bạn có thể nâng cấp hoặc hạ cấp trong ứng dụng. Để biết thêm thông tin, vui lòng làm theo đường liên kết này