Tại sao gói đăng ký của tôi lại bao gồm cả tiền thuế?

TradingView, Inc. đã đăng ký đóng thuế tại một số quốc gia. Tới nay, chúng tôi đã thu thuế ở các khu vực được liệt kê trong chính sách của chúng tôi.