Tôi có thể xem thời gian hết hạn của lệnh ở đâu?

Vui lòng mở Bảng giao dịch → Lệnh → Hết hạn.

Trong trường hợp không tìm thấy cột này, bạn vui lòng click vào dấu chấm dọc ở góc trên cùng bên phải (Column Setup) -> tick vào Expiry.