Tại sao cài đặt Thời gian có hiệu lực không được hiển thị trong bảng Điều khiển?

Bạn chỉ cần kéo bảng Thông tin Đơn hàng xuống và bạn sẽ có thể thấy tùy chọn Thời gian có hiệu lực.