Can I use TradingView coins for my purchase?

Rất tiếc nhưng không được. Xu TradingView chỉ có thể sử dụng trong các gói đăng ký thông thường của chúng tôi.