Tôi có thể dùng xu TradingView để mua không?

Rất tiếc nhưng không được. Xu TradingView chỉ có thể sử dụng trong các gói đăng ký thông thường của chúng tôi.