Làm cách nào để cài đặt ứng dụng với PowerShell

Ứng dụng App Installer hầu hết hoạt động tốt nhưng trong một số trường hợp hiếm hoi, nó không thể hoàn tất quá trình cài đặt ứng dụng. PowerShell có thể hữu ích sau đó.

1. Mở Windows PowerShell

2. Nhập lệnh bên dưới và chạy nó:

add-appxpackage -appinstallerfile https://tvd-packages.tradingview.com/beta/latest/win32/TradingView.appinstaller