Mô hình biểu đồ Sóng Elliott

Sóng Elliott là một hệ thống các mẫu lặp lại được phát hiện bởi Ralph Nelson Elliott. Elliott đã phát hiện ra tổng cộng 13 mẫu, nhưng mẫu 5-3 bao gồm 8 sóng được coi là sóng cơ bản.

Theo lý thuyết sóng của Elliott, sóng được chia thành "Động lực" và "Điều chỉnh". Sóng động lực là chuyển động giá trùng với hướng của xu hướng chính, Sóng điều chỉnh là chuyển động đi ngược lại xu hướng chính. Trong ảnh chụp màn hình được hiển thị ở trên, các sóng động lực là (1), (3), (5), (a) và (c), và các sóng điều chỉnh là (2), (4) và (b). Ngoài ra, theo Elliott, bất kỳ sóng động lực nào của mô hình cơ bản có thể được biểu diễn dưới dạng năm sóng nhỏ hơn và bất kỳ sóng điều chỉnh nào là ba. Do đó, mô hình cơ bản 5-3 có thể được biểu diễn dưới dạng 2 sóng ở mức sóng cao hơn và 34 sóng ở mức thấp hơn.


Chỉ báo Mô hình Biểu đồ Sóng Elliott được định cấu hình để nhận ra các mô hình sóng phổ biến nhất, được xây dựng theo các quy tắc sau:

Xung (Sóng động lực):

 1. Cấu trúc sóng: 5-3-5-3-5
 2. Sóng 2 không thoái lui hơn 100% chiều dài của sóng 1
 3. Sóng 3 di chuyển sau khi kết thúc sóng 1
 4. Sóng 3 không thể ngắn nhất trong số các sóng 1, 3 và 5
 5. Sóng 4 không vượt quá mức của sóng 1

ZigZag (Sóng hiệu chỉnh):

 1. Cấu trúc sóng: 5-3-5
 2. Sóng b ngắn hơn sóng a
 3. Sóng c vượt quá mức của sóng a

Chỉ báo phân tích 600 thanh cuối cùng để tìm kiếm các mô hình, có điều kiện chia các thanh thành ba mức dọc theo chiều dài tối đa. Điểm bắt đầu và điểm kết thúc của các sóng trong các mô hình được tìm thấy được gắn với các trục phù hợp nhất. Nếu không có trục phù hợp cho điểm bắt đầu hoặc điểm kết thúc của toàn bộ mô hình, chỉ báo sẽ sử dụng các giá trị cao nhất và thấp nhất tương ứng. Sau đó, chỉ báo kiểm tra các quy tắc cho Impulse và ZigZag và vẽ các mô hình nằm trong số các mô hình dài nhất và phù hợp nhất (dựa trên các mẫu sóng phụ) trong số các mô hình mà thuật toán tìm thấy ban đầu.

Dấu hiệu sau đây được sử dụng để biểu thị mức sóng thuộc về:

Sóng chính: (1), (2), (3), (4), (5), (a), (b), (c)

Sóng phụ: 1, 2, 3, 4, 5, a, b, c

Việc đánh dấu này không tương ứng với các mức lịch sử của lý thuyết sóng Elliott; Việc đánh dấu có điều kiện, hiển thị độ dài hoặc mức lồng của mô hình.

Khi mô hình ở chế độ Đang tiến hành, chỉ báo sẽ tạo nhiều sóng nhất có thể dựa trên các trục và sử dụng một điểm cực trị cục bộ (mức cao nhất cao nhất hoặc mức thấp nhất thấp nhất) để tạo sóng cuối cùng. Nếu sóng cuối cùng đó không hoàn thành mô hình, thì chỉ báo sẽ đưa ra các dự đoán có thể có về sóng tiếp theo bằng cách sử dụng tỷ lệ Fibonacci. Tùy thuộc vào độ dài của sóng 3, sóng 5 sẽ được chiếu từ sóng 1 hoặc từ độ cao chuyển động của ba sóng đầu tiên. Các hình chiếu của sóng C được xây dựng từ chiều dài của sóng A. Tất cả các hình chiếu khác được tính toán dựa trên sóng trước chúng. Số lượng sóng tối thiểu trong mô hình đang diễn ra là 3.

Cảnh báo:

 • Mô hình mi. Được kích hoạt khi mô hình mới xuất hiện trên biểu đồ hoặc khi mô hình được vẽ trước đó được xây dựng lại và đồng thời vị trí của hai hoặc nhiều điểm thay đổi. Không xem xét xây dựng lại điểm đầu tiên của mô hình.
 • Sóng tiềm năng mới. Được kích hoạt khi sóng hình thành mới được thêm vào mô hình đã tìm thấy trước đó hoặc khi sóng hình thành cuối cùng được xây dựng lại đến một điểm mới và hình thành trở lại.
 • Sóng hình thành. Được kích hoạt khi bất kỳ sóng hình thành nào của mô hình được hình thành.

Đầu vào:

 • Mô hình đảo ngược - Cờ này cho phép bạn thay đổi hướng của mô hình, để tìm kiếm xung lực trong xu hướng giảm và zigzag trong xu hướng tăng.
 • Đang tiến hành - Cho phép tìm kiếm các mô hình chưa hoàn chỉnh đang trong quá trình hình thành.
 • Loại chiều dài - Cách tính bước sóng khi kiểm tra các quy tắc xây dựng mô hình:
 • Tuyệt đối - bước sóng được tính bằng chênh lệch giá giữa điểm bắt đầu và điểm kết thúc của sóng.
 • Phần trăm - bước sóng được tính bằng phần trăm thay đổi giá giữa điểm đầu và điểm cuối của sóng.
 • Hiển thị dự đoán - Cho phép các dự báo có thể có về các sóng trong tương lai khi ở chế độ Đang tiến hành.

Lưu ý quan trọng:

Khi nhận được dữ liệu mới, chỉ báo sẽ cập nhật và làm rõ các mô hình đã tìm thấy trước đó. Thay đổi mọi cài đặt của chỉ báo dẫn đến việc tính toán lại hoàn toàn. Kết quả có thể khác với kết quả mong đợi.