Mô hình Biểu đồ Cờ đuôi nheo Tăng giá

Vui lòng lưu ý rằng thông tin về mục tiêu giá dự kiến do Mô hình Biểu đồ Tự động đưa ra không phải là đề xuất gợi ý điều bạn nên làm. Đừng coi dữ liệu này là lời khuyên đầu tư. Chỉ nên sử dụng dữ liệu này để học tập và nghiên cứu. Như với mọi giao dịch, hãy luôn quan sát thật kỹ trước rồi mới gia nhập thị trường.

Cờ đuôi nheo tăng giá là hình phân tích kỹ thuật ngụ ý sự tiếp tục của xu hướng chính sau khu vực hợp nhất. Xu hướng chính tạo thành cột cờ và khu vực hợp nhất là hình tam giác – cờ đuôi nheo. Người ta kỳ vọng rằng sau khi giá phá vỡ đường trên của cờ đuôi nheo, giá sẽ tiếp tục tăng xấp xỉ chiều cao của cột cờ. 

Chỉ báo tìm kiếm các mô hình trên 600 thanh cuối cùng. Mô hình bao gồm các đường biểu thị biến động giá (Price Line) và các đường tạo thành tam giác – cờ đuôi nheo (Pennant). Điểm bắt đầu và điểm kết thúc của mỗi đường giá nằm trong trục 5/5. Điểm đột phá của mô hình được cố định bởi giá trị đóng cửa. Không được phép vượt qua đường cờ đuôi nheo với giá trị gần trong khoảng giữa các điểm 2 và 5. Ở chế độ Đang tiến hành, chỉ báo không chỉ tìm kiếm các mô hình đã hình thành mà còn cả các mô hình mới nổi. Hai điểm cuối cùng của mô hình như vậy có thể không nằm trong trục và đường giá cuối cùng là đường nét chấm. 

Đường ngang chấm chấm kết thúc bằng nhãn Mục tiêu biểu thị mức giá dự kiến sau khi hoàn thành mô hình. Khi các thanh mới xuất hiện, đường này sẽ kéo dài sang phải cho đến thanh cuối cùng, cho đến khi trạng thái mô hình chuyển từ Đang chờ sang trạng thái khác. Chú giải công cụ nhãn hiển thị giá và trạng thái hiện tại của mô hình. Khi trạng thái thay đổi, màu sắc của nhãn cũng thay đổi. Tổng cộng có 4 trạng thái:

  • Đang chờ. Giá không vượt qua đường dưới hoặc đường trên của cờ đuôi nheo, hoặc giá đã phá vỡ đường trên, nhưng đồng thời không đạt đến mức mong đợi và không vượt lên trên điểm 5.
  • Đạt. Giá đã phá vỡ đường trên của cờ đuôi nheo và đạt đến mức dự kiến.
  • Thất bại. Giá đã vượt qua đường trên, không đạt đến mức mục tiêu và tăng lên trên điểm 5 hoặc giá đã vượt qua đường trên của cờ đuôi nheo mà không vượt qua đường trên.
  • Không thể xác định được. Chỉ báo không thể xác định rõ ràng trạng thái của mô hình.

Nếu chỉ báo tìm thấy hai mô hình giao nhau, thì sẽ ưu tiên cho mô hình có trạng thái Đang chờ. Nếu trạng thái của các mô hình giao nhau là Thất bại hoặc Đạt hoặc trạng thái của cả hai là Đang chờ, thì mô hình có khoảng cách từ điểm 1 đến điểm 5 lớn hơn sẽ được hiển thị trên biểu đồ. Mô hình có trạng thái Không thể xác định sẽ bị xóa nếu giao nhau với mô hình có trạng thái khác.

Cảnh báo:

  • Mô hình mi. Được kích hoạt khi mô hình mới xuất hiện trên biểu đồ. Mô hình được coi là mới nếu có vị trí khác nhau ở điểm 1, 2 hoặc 4.
  • Phá v mô hình. Cảnh báo này được kích hoạt khi xuất hiện một thanh đã đóng bên ngoài cờ đuôi nheo. Chỉ ghi nhận phá vỡ theo hướng mục tiêu. Phá vỡ theo hướng ngược lại sẽ không kích hoạt cảnh báo.

Đầu vào:

  • Mô hình - Xác định mô hình nào sẽ được vẽ tùy thuộc vào trạng thái của mô hình. Các giá trị có thể có: Tất cả, Đang chờ và Đã đạt được, Chỉ đang chờ, Chờ lần cuối. Nếu Chờ lần cuối được chọn, thì chỉ một mô hình có trạng thái Đang chờ sẽ được hiển thị, điểm đầu tiên nằm ở bên phải của tất cả các mô hình khác.
  • Mục tiêu giá - Xác định mục tiêu giá nào sẽ được rút ra tùy thuộc vào trạng thái của mô hình. Các giá trị có thể: Tất cả, Chỉ đang chờ, Đang chờ và Đã đạt, Không có.
  • Đang tiến hành - Tìm kiếm các mô hình mới nổi.