Tôi muốn thêm các cột của riêng mình vào danh sách theo dõi

Hiện tại, không thể thêm bất kỳ cột nào ngoài những cột đã có sẵn trong danh sách theo dõi (Giá trị cuối cùng, Thay đổi,% Thay đổi, Khối lượng và Giờ mở rộng). Tuy nhiên, vì mục đích này, bạn luôn có thể sử dụng Bộ lọc và thêm nhiều cột vào thiết lập của nó.