Сhange và Сhange% được tính như thế nào trong danh sách theo dõi?

Đây là những thay đổi và% thay đổi so với thanh hàng ngày trước đó. Dữ liệu trong danh sách theo dõi được đặt thành khoảng thời gian 1D theo mặc định, do đó giá trị% thay đổi và thay đổi cũng được tính trên khoảng thời gian 1D.

Nếu bạn đang xem xét các đồng tiền điện tử được giao dịch trên các sàn giao dịch khác nhau, bạn cần lưu ý rằng các sàn giao dịch cũng có thể chạy trên các múi giờ khác nhau (UTC, UTC + 8, v.v.). Bạn có thể xem thời gian biểu của sàn giao dịch trong thông tin ký hiệu của từng công cụ cụ thể.