Tôi không thể tạo cảnh báo mới mặc dù tôi chưa vượt quá giới hạn cảnh báo trong đăng ký của mình

Nếu bạn đang tạo một cảnh báo mới, nhưng nó không được hiển thị trong trình quản lý cảnh báo bên cạnh biểu đồ, hãy đảm bảo rằng bạn chưa bật bất kỳ tùy chọn nào sau đây: