Tại sao tôi không có tab “Tập lệnh chỉ được mời” trong Thư viện chỉ số của mình?

Tab này xuất hiện ngay sau khi người dùng được cấp quyền truy cập vào tập lệnh Chỉ Mời (quyền truy cập vào chỉ báo này chỉ do tác giả của nó cấp). Do đó, nếu tab này không được hiển thị trong Thư viện chỉ số của bạn, điều đó có nghĩa là bạn chưa được cấp quyền sử dụng bất kỳ tập lệnh Chỉ mời nào.