Tại sao tôi không thể sử dụng chỉ báo Chỉ mời?

Chỉ báo chỉ được mời (những chỉ báo có biểu tượng khóa bên cạnh tiêu đề) được người dùng của chúng tôi xuất bản trong Tập lệnh cộng đồng. Quyền truy cập vào các chỉ báo như vậy không được bao gồm trong bất kỳ kế hoạch nào vì chúng chưa được TradingView tạo và tích hợp sẵn. Nếu bạn muốn có quyền truy cập vào các tập lệnh như vậy, bạn nên liên hệ với tác giả của chúng và yêu cầu họ cấp cho bạn quyền truy cập vào chúng. Nhân tiện, tên tác giả được hiển thị bên cạnh tiêu đề chỉ số (chiến lược).