Tôi không tìm được chỉ báo Khối lượng Giao dịch

Chúng tôi đã sắp xếp gọn gàng Thư viện chỉ báo và các chỉ báo Khối lượng Giao dịch đã chuyển sang một tab riêng trong phần Tích hợp sẵn.