Tôi muốn xoá các giá trị của chỉ báo riêng lẻ

Bạn có thể ẩn giá trị của các chỉ báo riêng lẻ trong chú giải và trên thang giá như sau:

  • Mở tab “Kiểu” trong phần cài đặt chỉ báo.
  • Tắt các tùy chọn “Nhãn trên thang giá” và “Giá trị trong dòng trạng thái”.

Xin lưu ý rằng nếu tắt tính năng cài đặt để hiển thị nhãn chỉ báo trên thang đo và giá trị trong chú giải trên toàn cầu (trong cài đặt chung cho thang và trong thanh trạng thái cho biểu đồ), thì — khi các tùy chọn này được bật — giá trị và nhãn sẽ không được hiển thị cho các chỉ báo riêng lẻ.