Tôi muốn đồng bộ hóa các đối tượng vẽ của mình ngay lập tức