Tôi muốn thay đổi chiều rộng của các cột trong danh sách theo dõi của mình