Tôi muốn tùy chỉnh khả năng hiển thị cho một số đối tượng