Làm thế nào để tùy chỉnh phần Chi tiết?

Nếu bạn muốn tùy chỉnh nội dung của chi tiết bằng mã (Chi tiết), hãy nhấp vào nút cài đặt và chọn thông tin mà bạn muốn xem ở nơi này trên tất cả các thiết bị của bạn.