Làm cách nào để xuất dữ liệu giao dịch?

Nếu muốn lưu dữ liệu giao dịch của mình, bạn có thể sử dụng chức năng xuất dữ liệu ở định dạng CSV. Để xuất dữ liệu từ tài khoản của bạn, hãy nhấp vào nút "Xuất dữ liệu ..." trong menu thả xuống của nhà môi giới:

Thông tin từ mỗi tab được xuất riêng lẻ. Nếu bạn nhấp vào nút xuất, thông tin sẽ được tải xuống từ tab đã chọn trong danh sách thả xuống.