Bật dòng trạng thái trên tất cả các biểu đồ trong bố cục