Backtesting chuyên sâu là gì?

Backtesting chuyên sâu là một chế độ hoạt động bổ sung của Trình kiểm tra chiến lược, giúp bạn có thể tính toán chiến lược trên tất cả dữ liệu lịch sử có sẵn cho biểu tượng đã chọn, không chỉ trên những dữ liệu được tải trên biểu đồ.

Sự khác biệt chính giữa Backtesting chuyên sâu và Backtesting Thông thường của Trình kiểm tra chiến lược là khả năng chọn một phạm vi ngày cụ thể để tính toán chiến lược. Vui lòng xem cách thức hoạt động đây.

Xin lưu ý rằng kết quả tính toán trong Trình kiểm tra chiến lược thông thường và trong chế độ Backtesting chuyên sâu có thể khác nhau. Điều này được giải thích thêm ở đây.

Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết hơn về các chiến lược và cách hoạt động của chiến lược, cũng như các câu hỏi khác về cách hoạt động của Backtesting chuyên sâu trong Trung tâm trợ giúp.