Tại sao dữ liệu của chế độ thông thường và Deep Backtesting không khớp nhau?