Cách tạo ghi chú bằng văn bản

Có nhiều cách để tạo ghi chú bằng văn bản:

  • sử dụng phím tắt Alt/Option + N;
  • mở menu ngữ cảnh từ nút Thêm trên chuỗi dữ liệu hoặc nhấp chuột phải vào biểu đồ;

  • sử dụng menu ngữ cảnh của danh sách trích dẫn hoặc công cụ sàng lọc;

  • sử dụng nút Thêm ghi chú trong trình hướng dẫn chi tiết hoặc nhấp vào ghi chú hiện có.

Để thêm ghi chú mới, chỉ cần nhập văn bản vào cửa sổ và nhấp vào nút Thêm ghi chú.