Cách kiểm tra tất cả ghi chú bằng văn bản

Để xem tất cả các ghi chú văn bản cho một mã giao dịch, hãy nhấp vào ghi chú hiện có trong trình hướng dẫn chi tiết hoặc nút Thêm ghi chú nếu mã giao dịch đã chọn chưa có ghi chúác

Để xem danh sách các mã giao dịch có ghi chú, bạn có thể sử dụng nút Tt c ghi chú ở góc trên bên phải của trình hướng dẫn.

 

 

Bạn cũng có thể nhấp vào một trong các mã giao dịch để xem ghi chú văn bản liên quan mà không thay đổi mã giao dịch trên biểu đồ. Nói thêm, các mã giao dịch có ghi chú thì có biểu tượng tương ứng trong danh sách theo dõi.

 

Tất cả các ghi chú cũ không liên quan đến mã giao dịch sẽ được gom lại trong nhóm GHI CHÚ KHÔNG LIÊN QUAN ĐN MàGIAO DCH.