Thông tin thanh toán của tôi có an toàn trên TradingView không?

Có, thông tin rất bảo mật. Trang lệnh của chúng tôi rất an toàn. Chúng tôi không tự xử lý bất kỳ thẻ tín dụng nào, chúng tôi cũng không lưu trữ hoặc thậm chí không có quyền truy cập vào mọi thông tin chi tiết thẻ. Chúng tôi sử dụng giải pháp Braintree, hoàn toàn tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn bảo mật cao của ngành thẻ thanh toán.