Tại sao tôi không thể đăng nhập vào tài khoản giao dịch giấy của mình?

Bạn có thể không đăng nhập được vào tài khoản giao dịch giấy của mình nếu:

  • Tài khoản thực của bạn đã được chuyển sang một pháp nhân khác. Trong trường hợp đó, tài khoản giao dịch giấy cũ của bạn đã bị đóng;
  • Bạn đã yêu cầu một tài khoản giao dịch giấy mới chưa sẵn sàng. Thông thường phải mất 24 giờ để được kích hoạt;
  • Tài khoản giao dịch trên giấy của bạn đã bị đóng do không hoạt động;
  • Tài khoản trực tiếp của bạn đã bị đóng. Trong trường hợp đó, tài khoản giao dịch trên giấy của bạn cũng sẽ bị đóng;
  • Bạn có tài khoản cũ hơn và chưa bao giờ kích hoạt tài khoản giấy (các tài khoản mới hơn bao gồm tài khoản giấy).