Số lượng cổ phiếu phổ thông bình quân đang lưu hành


Số lượng cổ phiếu phổ thông bình quân đang lưu hành thể hiện số lượng cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền đang lưu hành trong một khoảng thời gian, được công ty sử dụng để tính Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu. Số cổ phiếu phổ thông cơ bản đang lưu hành bình quân gia quyền được tính bằng cách lấy tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành nhân với tỷ lệ phần trăm của kỳ báo cáo mà số đó áp dụng cho từng thời kỳ. Nói một cách đơn giản, công thức tính số lượng cổ phiếu đang lưu hành trong một khoảng thời gian cho đến lượt thay đổi tiếp theo được tính theo khoảng thời gian mà những cổ phiếu đó được lưu hành. Đối với các công ty phát hành nhiều lần, giá trị kinh tế của mỗi loại cổ phiếu được bình thường hóa so với đợt phát hành chính.
Do giá thường xuyên thay đổi, cổ phiếu phổ thông bình quân đang lưu hành giúp nhà đầu tư đánh giá giá cổ phiếu bình quân gia quyền trong danh mục đầu tư.