Số lượng cổ phiếu phổ thông bình quân đang lưu hành