Lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT)

EBIT là gì?
EBIT là thước đo khả năng sinh lời của một công ty thể hiện thu nhập trước khi trừ thuế thu nhập và chi phí lãi vay. EBIT là một thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động vì nó cho phép phân tích hiệu quả hoạt động của công ty đối với các hoạt động cốt lõi của nó mà không có chi phí cấu trúc vốn và chi phí thuế ảnh hưởng đến lợi nhuận. EBIT còn được gọi là Thu nhập hoạt động, vì cả hai chỉ số đều loại trừ chi phí lãi vay và thuế khỏi tính toán của chúng. Tuy nhiên, không phải lúc nào thu nhập kinh doanh cũng bằng EBIT. Sự khác biệt chính giữa EBIT và Thu nhập kinh doanh là EBIT bao gồm thu nhập phi hành, chi phí từ những hoạt động và thu nhập khác. Nếu một công ty được phân loại là Bảo hiểm hoặc Ngân hàng, EBIT sẽ không khả dụng do phương pháp tính toán của nó. Các công ty này sẽ không có Giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được sử dụng trong tính toán.

EBIT được tính như thế nào?
EBIT được tính bằng cách trừ đi Giá vốn hàng bán, Chi phí bán hàng, Chi phí bán hàng, chi phí hành chính và quản lý doanh nghiệp trong Tổng doanh thu.


EBIT nghĩa là gì?
Đặc điểm nổi bật của EBIT là nó giúp xác định khả năng của một công ty trong việc tạo ra đủ thu nhập để trả nợ, tài trợ cho các hoạt động đang diễn ra và có lãi. EBIT hữu ích cho các nhà đầu tư đang so sánh các công ty từ các quốc gia khác nhau có luật thuế khác nhau. EBIT cũng hữu ích trong việc phân tích các công ty thuộc các ngành thâm dụng vốn thường có số lượng nợ lớn để duy trì tài sản và nợ của họ có thể rất khác nhau. EBIT cho phép phân tích hiệu quả hoạt động và tiềm năng sinh lời của các công ty trong khi loại bỏ tình trạng nợ nần khỏi phân tích.