Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu là gì?
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho biết giá trị sổ sách của một công ty trên mỗi cổ phiếu phổ thông còn tồn đọng cho đến cuối kỳ tài chính. Giá trị sổ sách (còn được gọi là Giá trị tài sản ròng) thể hiện sự chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nợ phải trả, không bao gồm vốn cổ phần ưu đãi (vì cổ đông ưu đãi có quyền về tài sản và thu nhập cao hơn cổ đông phổ thông).

Công thức:
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu = Tổng vốn chủ sở hữu phổ thông / Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu có nghĩa là gì?

Trong trường hợp thanh lý công ty, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu thể hiện giá trị bằng tiền còn lại của các cổ đông phổ thông sau khi tất cả tài sản được bán và thanh toán hết nợ. Nếu Giá trị sổ sách của một công ty trên mỗi cổ phiếu cao hơn giá thị trường của cổ phiếu đó, thì cổ phiếu đó có thể bị định giá thấp hơn.