Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành

Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành có nghĩa là gì?
Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành thể hiện số lượng cổ phiếu phổ thông/cổ phiếu phổ thông đã được phát hành và nắm giữ của các cổ đông vào cuối kỳ. Do đó, nó không bao gồm cổ phiếu quỹ. Nó bao gồm số lượng cổ phiếu thuộc các loại khác nhau được coi là cổ phiếu phổ thông và có sẵn trên thị trường, bao gồm cổ phiếu do các nhà đầu tư tổ chức nắm giữ, cổ phiếu hạn chế do người trong công ty và cán bộ nắm giữ và cổ phiếu do nhân viên nắm giữ theo ESOP. Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của một công ty không cố định và có thể thay đổi theo thời gian.

Các tính năng của phương pháp luận
- Thông thường, số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành được một công ty công bố trong các báo cáo tài chính thường kỳ. Hơn nữa, các công ty giao dịch công khai có nghĩa vụ báo cáo số lượng cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành và thường đăng nó trong phần quan hệ nhà đầu tư trên trang web của họ.

- Nếu một công ty không báo cáo số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành, thì giá trị có thể được tính trên mệnh giá từ các báo cáo thông thường.
- Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành được điều chỉnh theo hình thức chia tách. Do đó, lịch sử của các nguyên tắc cơ bản trên mỗi cổ phiếu được tính bằng cách tính đến nó.
- Cổ phiếu ADR được tính bằng tỷ lệ ADR được báo cáo.

- Đối với các công ty phát hành nhiều lần, giá trị kinh tế của mỗi loại cổ phiếu được bình thường hóa so với đợt phát hành sơ cấp.