Tại sao kết quả của Backtesting chuyên sâu không được hiển thị trên biểu đồ?

Các giao dịch hiển thị trên biểu đồ luôn được tính toán mà không cần Backtesting chuyên sâu, cho dù nó đã được bật hay chưa.

Các giao dịch được tính toán khi bật Backtesting chuyên sâu không được hiển thị trên biểu đồ, chúng chỉ xuất hiện trong báo cáo trong tab Trình kiểm tra chiến lược.

Trên biểu đồ, bạn có thấy các giao dịch từ chế độ thông thường của Trình kiểm tra chiến lược, tức là chiến lược trên biểu đồ được tính toán trên các thanh được tải trên biểu đồ. Báo cáo tương ứng khả dụng khi chế độ “Backtesting chuyên sâu” tắt.

Điều này là do một lượng dữ liệu khác có sẵn trong Backtesting chuyên sâu. Đọc thêm về dữ liệu nào có sẵn cho Deep Backtesting tại đây.

Do đó, các giao dịch Backtesting chuyên sâu chỉ được hiển thị trong tab Trình kiểm tra chiến lược.