Các nhà môi giới Beta

Nhãn Beta có nghĩa là quá trình tích hợp vừa mới thử nghiệm xong và đi vào hoạt động.

Mặc dù việc tích hợp đã được kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng vẫn có thể có một số điểm không nhất quán và sự cố, vì vậy vui lòng thừa nhận rằng việc sử dụng nhà môi giới Beta vẫn có rủi ro.

Tùy thuộc vào cách diễn ra quá trình thử nghiệm beta, thời gian phát hành công khai có thể thay đổi.

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề, lỗi, sai sót hoặc có bất kỳ phản hồi nào về nhà môi giới Beta, vui lòng chia sẻ trong phiếu hỗ trợ. Chia sẻ của bạn sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng tôi.