Liên kết tab theo mã giao dịch

Đặt thẻ cùng màu cho các tab để tab bắt đầu theo dõi thay đổi mã chứng khoán được thực hiện trong mọi tab.

Bạn không chỉ có thể liên kết các tab biểu đồ mà còn có thể liên kết công cụ sàng lọc với biểu đồ.