Biểu đồ cột

Biểu đồ cột là một loại biểu đồ phản ánh sự thay đổi trong giá thực của mã giao dịch. Bạn có thể bật biểu đồ cột trong cài đặt loại biểu đồ và chúng cũng sẽ có sẵn cho các ký hiệu bổ sung.

Để vẽ biểu đồ, các giá trị của giá đóng cửa được sử dụng theo mặc định. Đồng thời, có sẵn lựa chọn các giá trị khác để vẽ biểu đồ:

Bạn cũng có thể tùy chỉnh màu cột:
Up color khi giá mở cửa nhỏ hơn giá đóng cửa, màu xanh lục theo mặc định.
Down color  khi giá đóng cửa nhỏ hơn giá mở cửa, màu đỏ theo mặc định.