Gói đăng ký chuyên nghiệp và không chuyên khác nhau chỗ nào?

Chúng tôi vừa giới thiệu ba gói toàn diện nhất (Chuyên gia, Ưu tú và Tối thượng - Expert, Elite và Ultimate ) được thiết kế dành riêng cho các nhà giao dịch Chuyên nghiệp (Thương mại). Ngoài khả năng đăng ký gói dữ liệu dành cho người dùng chuyên nghiệp theo quy tắc và tỷ lệ cấp phép của sàn giao dịch, các gói này còn cung cấp nhiều tính năng ở cấp tổ chức.

Những nhà giao dịch không chuyên nghiệp (Nhà đầu tư tư nhân) cũng có thể mua các gói này nếu cần khả năng tối đa mà chúng tôi có thể cung cấp.

Để tìm hiểu thêm về các tính năng được cung cấp ở các cấp độ gói đăng ký Expert, Elite và Ultimate của chúng tôi, vui lòng truy cập trang Giá rồi chọn tab "Chuyên nghiệp".

Ở đây phát sinh câu hỏi về trạng thái. Ai được coi là nhà giao dịch chuyên nghiệp?

Nhìn chung, “Chuyên nghiệp” liên quan đến hoạt động kinh doanh chung trong đó dữ liệu thị trường được sử dụng để giao dịch hoặc bổ sung hoạt động khác thay mặt cho các doanh nghiệp hoặc tổ chức. “Không chuyên nghiệp” đề cập đến dữ liệu thị trường chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân. Điều này có nghĩa là bất kỳ người nào sử dụng dữ liệu thị trường để thay mặt người sử dụng lao động đưa ra quyết định đầu tư hoặc tham gia giao dịch giữa các doanh nghiệp hoặc tổ chức đều được coi là Người dùng chuyên nghiệp.

Ngoài những điều trên, bất kỳ người dùng nào đăng ký với cơ quan quản lý tài chính (ví dụ: FINRA, NFA, CSA, v.v.) cũng được coi là Chuyên gia.

Nếu bạn đang đặt mua gói TradingView hoặc đăng ký dữ liệu thị trường với tư cách là "Không chuyên nghiệp", bạn sẽ phải xác nhận những điều sau:

  1. Bạn sẽ chỉ sử dụng dữ liệu thị trường cho mục đích sử dụng cá nhân chứ không phải cho doanh nghiệp của bạn hoặc bất kỳ tổ chức nào khác.
  2. Bạn chưa đăng ký hoặc đủ điều kiện với Ủy ban Giao dịch Chứng khoán (SEC) hoặc Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC).
  3. Bạn chưa đăng ký hoặc đủ điều kiện với bất kỳ cơ quan chứng khoán, sàn giao dịch chứng khoán, hiệp hội hoặc cơ quan quản lý nào ở bất kỳ quốc gia nào.
  4. Bạn không thực hiện bất kỳ chức năng nào tương tự như những chức năng yêu cầu cá nhân phải đăng ký hoặc đủ điều kiện với SEC, CFTC, bất kỳ cơ quan chứng khoán nào khác, bất kỳ sàn giao dịch chứng khoán, hiệp hội hoặc cơ quan quản lý nào, hoặc bất kỳ thị trường hàng hóa hoặc hợp đồng tương lai nào, hoặc hiệp hội hoặc cơ quan quản lý.
  5. Bạn không tham gia với tư cách cố vấn đầu tư (vì thuật ngữ đó được định nghĩa trong Mục 202 (a) (11) của Đạo luật Cố vấn Đầu tư năm 1940) hoặc người quản lý tài sản và bạn không tham gia cung cấp lời khuyên đầu tư cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.
  6. Bạn không đăng ký dịch vụ với tư cách là người đứng đầu, cán bộ, đối tác, nhân viên hoặc đại lý của bất kỳ doanh nghiệp nào hoặc thay mặt cho bất kỳ cá nhân nào khác.
  7. Bạn sử dụng vốn của chính mình, không được cung cấp bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác để thực hiện giao dịch.
  8. Bạn không tiến hành giao dịch vì lợi ích của một công ty, đối tác hoặc tổ chức khác.
  9. Bạn chưa ký kết bất kỳ thỏa thuận nào để chia sẻ lợi nhuận từ hoạt động giao dịch của mình hoặc nhận tiền bồi thường cho hoạt động giao dịch.
  10. Bạn sẽ không nhận được không gian văn phòng, thiết bị hoặc các lợi ích khác để đổi lấy việc giao dịch hoặc làm tư vấn tài chính cho bất kỳ cá nhân, công ty hoặc tổ chức kinh doanh nào.

Nếu không thể xác nhận từng điều kiện trong số những điều kiện trên thì bạn là nhà giao dịch chuyên nghiệp. Và điều đó có nghĩa là bạn sẽ cần gói đăng ký chuyên nghiệp. Để biết thêm thông tin về trạng thái không chuyên nghiệp, hãy xem Điều 10 trong Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể sửa đổi trạng thái người đăng ký trên trang Tài khoản & Thanh toán của mình bằng cách nhấp vào nút 'Chỉnh sửa':