Làm thế nào để áp dụng một mẫu cho nhiều công cụ cùng loại cùng một lúc?

Để áp dụng mẫu cho nhiều công cụ cùng loại cùng một lúc, bạn cần chọn các công cụ cùng loại, chẳng hạn như mũi tên, trên thanh công cụ nổi hoặc chọn mẫu sẽ được áp dụng trong menu ngữ cảnh mở.