Giá trung bình có thể nhìn thấy được

Định nghĩa

Chỉ báo Giá trung bình có thể nhìn thấy hiển thị giá cổ phiếu trung bình dựa trên các thanh hiện có trên biểu đồ. Nếu biểu đồ thay đổi quy mô hoặc di chuyển và các thanh nhìn thấy được thay đổi (các thanh mới đã xuất hiện trong vùng nhìn thấy được của biểu đồ, các thanh khác đã biến mất), chỉ báo sẽ được tính toán lại.

Đầu vào

Nguồn

Chỉ định nguồn được sử dụng để tính giá trung bình.

Kiểu

Giá trung bình

Có thể bật/tắt việc hiển thị Giá trung bình cũng như đường giá hiển thị giá hiện tại thực tế của Giá trung bình. Cũng có thể chọn màu và độ dày đường Giá trung bình.