Chỉ Số Giá Lương Thực (FPI)

Đo lường thay đổi trong giá cả rổ các mặt hàng lương thực thế giới mỗi tháng.