Cách bật tính năng điều chỉnh ngược cho hợp đồng tương lai liên tục

Điều chỉnh ngược là khả năng điều chỉnh dữ liệu của các hợp đồng trước đó một cách liên tục để loại bỏ khoảng cách cuộn do chênh lệch giá cho các hợp đồng khác nhau.

Quá trình điều chỉnh được thực hiện theo cách sau: khi hợp đồng liên tục được chuyển sang hợp đồng mới tiếp theo, tất cả các hợp đồng trước đó được điều chỉnh theo hệ số, tính bằng chênh lệch giữa Giá Đóng của hợp đồng mới và cũ cho thanh hàng ngày gần nhất đến điểm chuyển đổi trong hợp đồng liên tục. Thông thường, đây là các thanh hàng ngày trước ngày chuyển đổi sang hợp đồng tiếp theo.

Theo mặc định, tính năng điều chỉnh ngược bị tắt. Bạn có thể bật tính năng này trên biểu đồ có hợp đồng liên tục theo hai cách:

  • Bằng cách sử dụng nút b-adj (Điều chỉnh khi thay đổi hợp đồng) ở dưới cùng:

  • Bằng cách đánh dấu hộp kiểm Điều chỉnh khi thay đổi hợp đồng trong phần cài đặt

Nếu nút b-adj và tính năng Điều chỉnh khi thay đổi hợp đồng không khả dụng với các hợp đồng tương lai đã chọn, thì tính năng này chưa khả dụng cho các hợp đồng tương lai này và sẽ khả dụng trong tương lai.