Làm sao để xóa tên đăng nhập và mật khẩu của nhà môi giới đã lưu

Windows
1. Mở menu Start và nhập Trình Quản Lý Thông Tin Đăng Nhập.

2. Tìm bản ghi có tên TradingView Desktop/##### trong WIndows Credentials

3. Chọn bản ghi này rồi nhấp vào nút Xóa.

4. Khởi động lại TradingView Destop để bàn.


macOS

1. Khởi chạy Keychain Access và tìm bản ghi có tên "TradingView Destop" trong Local Items

2. Nhấp chuột phải vào bản ghi và chọn Xóa "TradingView Destop"

3. Khởi động lại TradingView Destop