Chọn loại dữ liệu trong chế độ cài đặt sàn giao dịch

Để cải thiện trải nghiệm giao dịch với Osmanli Yatirim tại TradingView, bạn được cung cấp dữ liệu BIST_MIXED theo thời gian thực mà không mất thêm chi phí.

Bạn luôn có thể bật/tắt dữ liệu BIST_MIXED thời gian thực trong menu của sàn giao dịch. TradingView cung cấp dữ liệu sàn giao dịch BIST thời gian thực miễn phí cho người dùng tích hợp nhà môi giới này, nhưng dữ liệu không bao gồm khối lượng.

Nếu tắt sử dụng dữ liệu BIST_MIXED thời gian thực, bạn sẽ nhận được dữ liệu BIST với độ trễ 15 phút, bao gồm cả khối lượng.

Xin lưu ý rằng nếu đã mua gói đăng ký dữ liệu BIST trả phí, bạn sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng.