Các tính năng chính trong Công cụ sàng lọc cặp tiền điện tử

 

Bộ lọc “Loại mã giao dịch”

Bộ lọc cho phép bạn chỉ làm việc với những công cụ và loại mã giao dịch mà bạn cần.

Sẵn có các loại sau đây:

Hợp đồng tương lai - Hợp đồng tương lai có ngày hết hạn.

Hợp đồng vĩnh viễn - Hợp đồng vĩnh viễn, một loại hợp đồng tương lai cụ thể không có ngày hết hạn.

Hợp đồng giao ngay - Cặp hợp đồng giao ngay.

Mở hộp thoại lựa chọn bộ lọc và chọn Loại mã giao dịch rồi loại mã giao dịch:

Bộ lọc“Đồng tiền định giá”

Để đơn giản hoá việc tìm kiếm cặp tiền điện tử trong công cụ sàng lọc, có bộ lọc "Đồng tiền định giá", đặt trong danh mục "Mô tả":

Các cặp tiền định giá chính trong bộ lọc như sau:


Công cụ tìm kiếm sẽ chỉ cung cấp cho bạn những cặp tiền điện tử mà đồng tiền định giá phù hợp với các điều kiện lọc. Ví dụ: nếu bạn chọn giá trị = USDT trong bộ lọc, kết quả xuất ra sẽ chứa tất cả các cặp có một cặp trích dẫn (thứ hai) của giá trị này.

Xin lưu ý rằng kết quả không chỉ hiển thị các hợp đồng giao ngay mà còn hiển thị cả hợp đồng tương lai, hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn và chỉ số. Nếu bạn muốn lọc theo loại mã giao dịch cụ thể, hãy sử dụng bộ lọc “Loại mã giao dịch” được mô tả bên dưới.

Bộ lọc "Loại sàn giao dịch"

Bộ lọc cho phép bạn lọc ra các cặp sàn giao dịch và tiền điện tử theo loại: CEX (tập trung) và DEX (phi tập trung).

Để sử dụng bộ lọc, hãy mở menu bộ lọc rồi chọn tùy chọn bạn muốn: