Ngày hết hạn của hợp đồng tương lai trên biểu đồ

Để bạn tiện làm việc với các hợp đồng tương lai, chúng tôi đã thêm biểu tượng ngày hết hạn hợp đồng tương lai.


Biểu tượng màu đỏ nếu hợp đồng đã hết hạn và màu xám nếu hợp đồng chưa hết hạn.


Bạn có thể bật/tắt hiển thị biểu tượng hết hạn trong phần Cài Đặt Biểu Đồ, trên tab Sự Kiện.


Với các hợp đồng đã hết hạn, chúng tôi cũng hiển thị trạng thái đặc biệt cho bạn biết nhanh thông tin rằng hợp đồng đã hết hạn.