Mô Hình Kỹ Thuật là gì?

Mô Hình Kỹ Thuật là nhóm các chỉ báo tự động tìm kiếm các kỹ thuật giá lặp lại trên biểu đồ. Mô Hình Kỹ Thuật giúp nhà giao dịch xây dựng dự báo xác suất về biến động giá và xác định các mức mục tiêu. Có thể chia Mô Hình thành 3 loại, tùy thuộc vào hướng di chuyển dự kiến của giá sau khi hình thành mô hình:

  • Mô hình tiếp tục
  • Mô hình đảo chiều
  • Mô hình không xác định

Mô hình tiếp tục bao gồm các mô hình như cờ đuôi nheo hoặc mô hình cờ. Mô hình đảo chiều là các mô hình hai và ba đỉnh, đầu và vai, cái nêm. Mô hình không xác định là mô hình tam giác và chữ nhật.

Ngoài các mô hình biểu thị các dạng hình học khác nhau, cũng có các loại mô hình dựa trên nhiều lý thuyết khác nhau như Lý Thuyết Sóng Elliott. Theo lý thuyết này, chuyển động giá diễn ra theo chu kỳ và trải qua nhiều giai đoạn. Hiểu được giá đang ở giai đoạn nào vào lúc này giúp chúng ta xây dựng các dự báo chuyển động giá tiếp theo.

Bạn có thể tìm thấy tất cả các Mô Hình Kỹ Thuật tích hợp sẵn trong menu của chỉ báo trong phần Kỹ thuật, nhóm Tự động.

Khi sử dụng chỉ báo, hệ thống sẽ hiển thị các mô hình tương ứng nếu tìm thấy.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về các chỉ báo tích hợp tự động phát hiện các mô hình kỹ thuật của chúng tôi trong các bài viết liên quan.