Tại sao lại thiếu tuỳ chọn Một Lần Trên Mỗi Thanh?

Tham số “Trình kích hoạt” xác định tần suất và thời điểm chính xác kích hoạt cảnh báo.

Phần “Trình kích hoạt” có thể bao gồm hai hoặc bốn tùy chọn tần suất triển khai trình kích hoạt.

Tất cả bốn tùy chọn (Chỉ một lần, Một lần trên mỗi thanh, Đóng một lần trên mỗi thanh, Một lần mỗi phút) chỉ khả dụng cho các cảnh báo phụ thuộc vào khoảng thời gian – tức là dựa trên bản vẽ, chỉ báo và các loại biểu đồ như Heikin Ashi hoặc Vùng giá.

Có hai tùy chọn cho cảnh báo dựa trên giá thông thường - Chỉ một lần và Mọi lúc.

Giá trị giá giống hệt nhau trên tất cả các khoảng thời gian. Cảnh báo như vậy được kích hoạt bất kể khoảng thời gian nào. Trong trường hợp muốn thiết lập cảnh báo phụ thuộc vào khoảng thời gian, bạn có thể tạo cảnh báo đường ngang.

Với cảnh báo dựa trên các loại biểu đồ như Line Break, Kagi, Renko, Point & Figure, chỉ có hai tùy chọn - Chỉ một lần và Một lần cho mỗi thanh đóng cửa. Điều này là do trên các biểu đồ như vậy, các thanh cuối cùng được hình thành và chỉ không thay đổi khi đóng cửa. Trước đó, các thanh đóng vai trò là hình chiếu. Ví dụ: trên biểu đồ khoảng thời gian 10 phút của Renko, viên gạch hình chiếu có thể hiển thị khi mức đóng hiện tại di chuyển về phía ngưỡng gạch tiếp theo và sau ngưỡng gạch đó. Gạch chiếu chỉ xảy ra trong thời gian thực, giữa các giá trị khoảng thời gian biểu đồ. Dữ liệu này sẽ bị mất khi tải lại biểu đồ. Do đó, phần còn lại của các điều kiện cảnh báo không có ý nghĩa.

Cảnh báo chiến lược được kích hoạt trên mỗi đơn đặt hàng. Tần suất kích hoạt cho các cảnh báo như vậy được xác định trong mã chiến lược, vì vậy không có tùy chọn tần suất nào khả dụng trong hộp thoại.