Tôi muốn chuyển nhượng gói đăng ký và lưu dữ liệu vào tài khoản khác

Vui lòng lưu ý rằng không thể chuyển nhượng một gói đăng ký và dữ liệu người dùng từ tài khoản này sang tài khoản khác.

Đồng thời, cần lưu ý rằng TradingView không cho phép sử dụng nhiều tài khoản.