Đường Trung Bình Động Hàng ngày vẽ không chuẩn hoặc không hiển thị giá trị trên biểu đồ trong ngày

Biểu đồ 1D chỉ có một giá trị MA mỗi ngày, do đó chỉ có giá trị này được biết trên mọi độ phân giải trong ngày.

Giá trị của MA có thể được nhìn thấy trên thanh trong ngày cuối cùng của phiên hàng ngày (giá trị đã được xác nhận) và các thanh trong ngày khác hiển thị N/A đơn giản vì không có giá trị MA hàng ngày nào được xác nhận trên đó.

Ví dụ: nếu một mã giao dịch được giao dịch 24 giờ một ngày, biểu đồ 15 phút sẽ có 96 thanh mỗi phiên giao dịch, do đó, giá trị độ phân giải 1D sẽ được hiển thị trên mỗi thanh thứ 96, thanh cuối cùng trong ngày. Trong trường hợp này, thời gian của thanh cuối cùng của phiên là 23:45. Tại thời điểm này, bạn sẽ thấy giá trị MA hàng ngày, trong khi các thanh khác sẽ hiển thị N/A.

Nếu phóng to biểu đồ, chỉ báo sẽ hiển thị dưới dạng một đường thẳng. Nhưng nếu bạn thu nhỏ biểu đồ, bạn sẽ thấy biểu đồ được vẽ chính xác.